www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

 

Letní tábor pro děti krajanů

spojený s výukou českého jazyka

 

 

Termín tábora: od 24.7. - 6. 8. 2016, místo konání: Jizerské hory, penzion Pohoda

 

Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá letos již 4. ročník letního dětského tábora s výukou českého jazyka . Tábor je určen pro děti ve věku od 12 do 18 let.  Více informací můžete obdržet na e-mailu:  info@sevenrays.cz, nebo na tel.č.+420731520262

Přihlášky zašlou rodiče dětí přímo na uvedenou e-mailovou adresu a není potřeba vyjádření či doporučení ZÚ. Přihlášky je třeba odeslat do 31.3.2016.

Cílem výuky bude zlepšení výchozí jazykové úrovně každého účastníka. Ta bude stanovena na základě dotazníku (součástí přihlášky) podle kritérií Společného evropského referenčního rámce jazyků. Důraz bude kladen na mluvený projev, případně, dle úrovně znalostí, i na projev písemný. Výuka bude probíhat formou moderních interaktivních metod pod vedením zkušených vyučujících. Kromě výuky češtiny budou účastníci seznamováni zábavnou formou s českými reáliemi – tedy historií a kulturními památkami. Systematické dopolední vyučování doplní odpolední volnočasové aktivity: výtvarné, sportovní, kulturní, které dále napomohou rozvíjení aktivní slovní zásoby a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů.

 

 

Cena tábora pro dítě je 300 EUR, nebo lze platit v Kč, cena v Kč se přepočítává v aktuálním kurzu ke dni platby. Děti ze sociálně slabých rodin mohou požádat o slevu.

 

Platbu za tábor je třeba zaplatit nejpozději do 30.4.2016 na účet  19- 5537620237/0100 vedeného u KB Praha,

SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ47 0100 0000 1955 3762 0237

 var.symbol: datum narození dítěte. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Závazná přihláška na Letní dětský tábor

 

Fotogalerie